top of page

:תנאי התשלום

תקנון שימוש באתר התשלומים

 מבוא

.ברוכים הבאים לאתר התשלומים של "דרומה צפונה תיקון עולם בע"מ" (להלן – "החברה")

 

החברה מפעילה רשת מכינות ומרכזי מתנדבים בארץ ובחו"ל, מעניקה מענה למספר מגוון של קהלי יעד ומעודדת את משתתפיה להגשים את עצמם ולחולל שינוי מהותי בחייהם, דרך שילוב של אורח חיים קהילתי, לימודי יהדות, מנהיגות, דמוקרטיה ופעילות חברתית ענפה.

 

באמצעות אתר זה תוכלו לבצע תשלומים עבור רכישת שירותים מאת החברה או עבור הרשמה לתכניות ופעילויות.

 

האמור בתקנון זה בלשון זכר מכוון לזכר ונקבה כאחד.

 

הצהרת המשתמש

 

עצם ביצוע תשלום או פעולה כלשהי באמצעות אתר זה ייראה כהצהרת מבצע התשלום (להלן – "המשתמש" או "מבצע התשלום") כי הוא קרא בעיון את הוראותיו של תקנון זה והוא מסכים להן.

 

יש לראות בתקנון זה הסכם מחייב בין מבצע התשלום לבין החברה.

 

משתמש אשר אינו מסכים לתנאי כלשהו מתנאי השימוש, יימנע מלבצע פעולה כלשהי באתר זה.

 

עצם ביצוע התשלומים באמצעות אתר זה מהווה הסכמה שלכם לתנאי ההתקשרות המפורטים, לרבות תנאי הביטול. כמו-כן הנכם מתבקשים לסמן "וי" בתיבת הסימון למטה, לאות אישור כי קראתם את תנאי האתר והבנתם אותם. לא ניתן להתקדם לביצוע התשלום ללא השלמת הסימון.

 

תנאים והגבלות

 

השימוש בשירות התשלומים באתר זה מותר אך ורק למשתמשים שהם בני למעלה מ 18 שנים, בעלי כשרות משפטית מלאה או לתאגידים אשר מאוגדים ורשומים כדין בישראל.

 

על המשתמשים באתר לבצע את התשלום באמצעות כרטיס אשראי תקף המצוי בבעלותם. משתמש אשר ביצע באתר תשלום באמצעות כרטיס אשראי של אחר – יראו אותו כמי שהצהיר כי הוא קיבל את רשותו של בעל הכרטיס לביצוע הפעולה.

 

לא תתאפשר סליקת תשלום באמצעות האתר עבור מי שאין לו כתובת דואר אלקטרוני תקפה וכתובת מגורים עדכנית בישראל או במדינה שיש לישראל קשרים דיפלומטיים עמה.

 

במקרה בו משתמש שמונה לו אפוטרופוס ביצע פעולה באתר זה, יראו אותו כמי שקיבל את אישור האפוטרופוס לבצע את הפעולה.

 

מובהר כי הזנת פרטים כוזבים על ידי המשתמש עשויה להוות עברה פלילית. החברה תנקוט צעדים משפטיים כנדרש, כנגד משתמש אשר הזין פרטים כוזבים, כאמור.

 

תהליך הסליקה

 

ביצוע התשלומים ייעשה באמצעות ספק המספק לחברה שירותי סליקה מקצועיים, דרך שרת תשלומים המאובטח באמצעי אבטחת מידע המקובלים בשוק.

 

הוראת התשלום אשר תוזן לאתר תועבר, לאחר בדיקת פרטיה, לחברת הסליקה ודרכה לחברת כרטיסי האשראי אשר תתבקש לזכות את חשבון החברה בסכום התשלום. אישור של חברת כרטיסי האשראי הוא תנאי מקדים לביצוע העסקה.

 

לאחר קליטת הוראת התשלום, ישלח שרת התשלומים אל הגורם המשלם הודעת דואר אלקטרוני אשר כוללת אישור של קליטת ההוראה לביצוע התשלום.

 

קבלה תישלח לאחר סליקת התשלום בפועל אל כתובת הדואר האלקטרוני שהזין המשתמש בעת ביצוע התשלום.

 

דמי רצינות

 

סכום העסקה מורכב מתשלום בסיסי ("דמי רצינות"), עליו יתווספו יתרת התשלומים עבור התוכנית, הכול כפי שתקבע החברה עבור כל תוכנית.

 

דמי הרצינות לא יוחזרו למשתתף, בכל מקרה ונסיבות, למעט במקרה של ביטול בתוך ארבעה עשר ימים, כמפורט בסעיף ‎6.1 שלהלן.

 

ביטול עסקה

 

ביטול בתוך 14 יום ממועד התשלום

 

ביטול תשלום ייעשה בהתאם להוראות הדין. הנכם מופנים אל תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א 2010.

 

ניתן לבטל עסקה בתוך ארבעה עשר ימים ממועד ביצועה, ובלבד שהביטול ייעשה לפחות ארבעה עשר ימי עסקים לפני מועד תחילת התוכנית שעבורה בוצעה התשלום.

 

בקשה לביטול עסקה תישלח לחברה בכתב בלבד. ניתן לשלוח את הבקשה גם באמצעות פקסימיליה או דואר אלקטרוני.

 

דמי ביטול בגין העסקה יהיו בשיעור של 5% משווי העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם. בנוסף, יחויב המשתמש בעמלה שתגבה חברת האשראי או חברת הסליקה בגין ביטול העסקה.

 

ביטול שלא במסגרת הוראות הגנת הצרכן

 

בכל מקרה של ביטול שלא כאמור בסעיף ‎5.1 לעיל, יחויב המשתתף בדמי ביטול כמפורט להלן:

 

ביטול במהלך חודשי השנה למעט יולי ואוגוסט – תשלום דמי ההשתתפות החודשיים במכינה עד לסיומו של החודש שמסתיימים בו 30 יום מתאריך העזיבה בפועל.

 

ביטול במהלך החודשים יולי ואוגוסט – סכום דמי הרצינות שנקבע בעת ביצוע התשלום, בתוספת ₪500 .

 

ההחזר הכספי, במקרה של ביטול עסקה, יתבצע בדרך של זיכוי כרטיס האשראי שבאמצעותו שולמו דמי העסקה.

 

אבטחת מידע ופרטיות

 

החברה מפעילה את אמצעי אבטחת המידע המקובלים בשוק, כנדרש על פי דין, על מנת לשמור, ככל הניתן, על סודיות המידע שנמסר לה באמצעות האתר.

החברה לא תעשה במידע שיוזן לאתר זה כל שימוש מלבד לצורך סליקת התשלומים או כנדרש לפי חוק. מובהר בזאת כי ככל שהחברה תידרש על ידי רשויות מוסמכות למסור להן את המידע, תעשה זאת החברה בכפוף לדרישות הדין ומבלי שיהיה צורך למסור למשתמש הודעה מראש או לקבל את הסכמתו לכך. המשתמש מאשר בזה, כי במקרה כאמור לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה.

 

לשאלות בנוגע לפרטיות ניתן לפנות במייל: avitalf@kolami.org.il .

תנאים נוספים

 

בעת ביצוע ההזמנה, יתגבש הסכם מכר בין החברה לבין המשתמש, עליו יחולו תנאי תקנון זה ותנאים הקבועים במסמכים השונים שהנפיקה החברה עבור כל שירות ושירות.

 

כל זכויות הקניין הרוחני באתר הן בבעלות בלעדית של החברה. אין לשכפל, להעתיק, להפיץ, לפרסם או לעשות בכל תוכן המופיע באתר כל שימוש שהוא מבלי לקבל לכך את אישורה של החברה, בכתב ומראש.

 

החברה לא תישא באחריות בגין פעילות בלתי חוקית שיעשו משתמשים באתר או בגין פעילות בלתי חוקית אחרת באמצעות האתר, אשר אין לחברה שליטה עליה והחברה לא יכולה להשיג שליטה עליה תוך שימוש באמצעים סבירים.

 

החברה שומרת על זכותה לעדכן את התקנון, מפעם לפעם, והנוסח הקובע יהיה הנוסח המעודכן המפורסם באתר.

 

הדין המהותי לפיו יפורשו הוראותיו של תקנון זה יהיה הדין הנוהג במדינת ישראל בלבד. סמכות השיפוט בכל הקשור והכרוך בביצוע התשלומים באתר ו/או בכל נושא אחר הקשור להזמנת שירות שבוצעה באמצעות אתר זה תהיה לבתי המשפט המוסמכים בירושלים בלבד.

 

האחריות על הפעלת המכינות ומרכזי מתנדבים בארץ ובחו"ל, גביית התשלומים וביצוע החזר במידת הצורך הינה של החברה.

 

ניתן ליצור קשר עם החברה באמצעים הבאים:

הנהלת חשבונות: 02-6202243

מייל: yaffab@jafi.org

דואר: המלך ג'ורג' 48, ת.ד. 92, ירושלים

bottom of page